Kayseri’de 50 yıldır fırıncılık yapan Şükrü Çilkolukısa; meslektaşları tarafından ucuza ekmek sattığı gerekçesiyle açılan dava karşısında mücadelesini kazandı. Rekabet Kurumu meslektaşlarının açtığı davada Çilkolukısa’yı haklı buldu. Rekabet Kurumu’nun kararı şu şekilde:

"Güven" veren polis timi 2 bin 378 kişiyi sorguladı "Güven" veren polis timi 2 bin 378 kişiyi sorguladı

"Rekabet Kurumu kayıtlarına 05.06.2023 tarih ve 39306 sayılı yazı ile intikal eden Şükrü Çilkolukısa tarafından yapılan başvuruda özetle; Kayseri ilinde unlu mamuller sektöründe faaliyet gösterildiği, rakip fırın işletmecileri tarafından 05.05.2023 tarihli ihtarname ile Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası (Oda) tarafından duyurulan ekmek fiyatına uyulmasının talep edildiği, 2015 yılında Oda ile Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonunun fırıncıların ekmek satış fiyatlarına müdahale ettiği iddiası ile Kurum nezdinde ön araştırma yürütüldüğü, söz konusu ön araştırma sonucunda Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüş bildirilmesine karar verildiği, ihtarnamede adı geçen firma sahiplerinin Kayseri Ticaret Odası Unlu ve Sütlü Gıda Ürünleri Üretimi ve Ticareti Komisyonunda yönetim kurulu üyeleri olduğu, bahsi geçen üyelerin diğer fırın işletmelerine benzer şekilde baskı uygulayarak ekmek satış fiyatını artırmayı hedefledikleri ve bu yolla tüketici refahını azalttıkları iddia edilerek Kurum nezdinde işlem tesis edilmesi talep edilmektedir. 4054 sayılı Kanun’un Kapsam başlıklı 2. maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler bu Kanun kapsamına girer" denilmektedir. 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ise "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar" yasaklanmakta ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ise tahdidi olmamak üzere yasaklanan hallere ilişkin örneklere yer verilmektedir. Bu çerçevede ekmek satış fiyatlarına ilişkin olarak rakip teşebbüsler arasında bir anlaşmanın mevcut olduğu iddiası, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında değerlendirilebilecektir. Diğer taraftan, 2012/2 sayılı Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (Tebliğ)’in 5/4 maddesine göre Kurumun kendisine yapılan şikâyet başvurularını değerlendirebilmesi için şikâyetin iddia olunan ihlale ilişkin olarak sadece ihlalin varlığına işaret eden soyut beyanların dışında; ihlalin gerçekleşme şekli, yeri ve zamanı ile hakkında inceleme istenen teşebbüs veya teşebbüs birlikleri hakkında somut bilgi ve/veya belgeleri de içermesi gerekmektedir. Mevcut başvurunun ise ihlale ilişkin herhangi somut bir bilgiyi veya belgeyi içermediği

değerlendirilmektedir. Rekabet Kurumu kayıtlarına 05.06.2023 tarih ve 39306 sayı ile intikal eden başvurunuz, Rekabet 23-31/603-M sayılı toplantısında görüşülmüş olup, başvuru konusu iddiaya yönelik olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir."