Apartman sakinlerine rahatsızlık veren komşular için mahkemeden müdahale kararı alınabileceğini söyleyen Emir Akpınar, “Hukukumuzda mangal yakmanın yasak olarak düzenlendiği spesifik bir kanun hükmü olmamaktadır. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu madde 18’e göre kat malikleri apartmanın bağımsız veya ortak kullanım alanlarını kullanırken birbirlerini rahatsız edemezler. Bu minvalde apartmanda mangal yapmanın yasak olarak kararlaştırılabileceği gibi yasağa uyulmaması halinde ise cezai müeyyidelerle de karşı karşıya kalınabilir. Aynı kanunun 33.maddesince Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde apartmanda mangal yapmak usulen yasaktır. Bu husus bazı apartmanların yönetim planlarında da açık şekilde ifade edilmektedir. Rahatsızlığa sebebiyet veren komşuya karşı mahkemeden müdahale kararı alınabilir. Duydukları rahatsızlık sebebiyle dava açan komşuların manevi tazminat hakkı bulunmaktadır. İzmir Konak Bahçelievler semtinde komşuların mangal yakılmasından ötürü rahatsızlık duyulması sebebiyle açılan emsal bir davada hakim 500 TL tazminata hükmetmiştir. Hükmedilen tazminatın ödenmemesi halinde Kat Mülkiyeti Kanunu 33. maddesi gereğince tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, 250 TL’den 2 bin TL’ye kadar idarî para cezası verilebilir” dedi.

Akpınar, mangal yakarak rahatsızlık verilmede ısrarcı olunursa dairenin satışının istenebileceğini söyleyerek, “Ancak kanunun saklı hükmü 25. Maddede yer almaktadır. Bu hükümde çekilmezlik hali aranmakta olup olayımıza ilişkin çekilmezlik hali Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi gereğince hakim tarafından verilen karara ilişkin yazılı borç ve yükümlülükleri devam ettirmek olacaktır. Yaz aylarında mangal aşkı ile beyaz atlet giyip balkonda keyif yapan vatandaşımız karara rağmen tutumuna devam ederse, çekilmezlik hali süreklilik kazanacak bu halde dairenin kiracısı değil sahibi olsa dahi kat maliklerinin sayı ve arsa payı oranına göre çoğunluk kararına göre dairenin satışı istenebilecek akabinde daire kat malikleri tarafından arsa payı oranında satın alınacaktır. Böylece problemli komşu apartmanda çıkartılabilecektir. Bina sakinlerine karşın gerekli saygıyı göstermeyen ve huzursuzluğa sebebiyet veren kiracıya ilişkin ise öncelikle ev sahibi tarafından çekilecek olan tahliye ihtarnamesi ile hukuki süreç başlatılabilir. Komşusunun mangal yakmasından rahatsız olanların mangal yakan komşuyu apartman ya da site yönetimine şikayet yolu ile bildirmesi gerekmektedir. Yönetim, söz konusu kimseyi uyarmalıdır. Durum devam ediyorsa ya da uzlaşma sağlanamamış ise ana gayrimenkulün bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine durum bildirilerek hakimden müdahale etmesi istenebilir” ifadelerini kullandı.

Mangal yakan kişilerin kaygı oluşturarak itfaiyeyi meşgul etmesinin de idari yaptırım cezasına sebep olabileceğini söyleyen Emir Akpınar, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hukukun genel ilkeleri bağlamında değerlendirildiğinde de komşuluk hukukunda da kişilerin eylemlerinin dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun olması gerekmektedir. Kat maliklerinin yönetim planı hükümlerinde cezai yaptırım öngörülmese dahi genel hükümlere göre tazminat sorumluluğu doğabilecektir. Suça vücut veren tipik eylemler muhtelif kanunlarda ihlal ettiği hukuki yarar sebebiyle farklı şekillerde düzenlenmiştir. Komşuluk hukukunun yanında balkonda mangal yakmanın sonuçları Türk Ceza Kanunu’na göre de suç teşkil edebilecektir. Zira balkon gibi, site gibi alanlarda ateş yakmanın olumsuz neticeleri kitleleri etkileyebilir. Kamu düzenine ilişkin tehlike arz etmesi sebebiyle TCK madde 170/2’ye göre genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürme suçunu oluşturabilir. Mangal yakmak gibi bir eylemin sonuçları itibariyle Topluma Karşı İşlenebilen bir suç olarak nitelendirilmesi mümkündür. Kişinin mangal yaparak etrafta yangın kaygısı oluşturması sebebiyle itfaiyenin gereksiz yere meşgul edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanabilirliği de gündeme gelecektir.”