Bugün milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşandı. Karne alan öğrencilerin karnelerinde yer alan bir detay bugün gündem oldu. Bugüne kadar çok fazla karnede yer verilmeyen karnede ŞÖKK geçti ifadesi, öğrencilerin büyük bir bölümün karnesinde yer aldı. Karnelerde yer alan bu ifadeler ise çoğu ailede soru işareti yer aldı. Karnede ŞÖKK geçti ne demek? Ş.Ö.K. açılımı ne?

Karnede ŞÖKK ile Geçti Yazısı Ne Anlama Geliyor?

Milyonlarca anne ve babada soru işareti yaratan karnede ŞÖKK yazısı iyi bir ifade değil. Ş.Ö.K.K açılımı Şube Öğretmenler Kurulu Kararı.  Bu notun yer aldığı öğrencilerin kurula kaldığı ve kurul kararı ile sınıf geçirildiği için böyle bir yazıya yer veriliyor. Ortalaması yetmeyen öğrenciler için her okulda kurulan ŞÖKK ile öğrencilerin durumu değerlendirilir. Öğrencilerin özel bir durumunun olup olmadığı, sınıf ve okuldaki hareketleri, davranışlarına göre verilen karar sonucunda öğrenciler sınıfı geçebildiği gibi sınıfta da bırakılabilir.    

Karnede Sokk (1)

ŞÖKK ile geçti öğretmenlerin ortak kararı ile geçti anlamına geliyor. Öğrencilerin ders notları bir üst sınıfa geçmek için yeterli olmadığı gibi kurulda yapılan görüşler sonunda bu konuda kesin karara varılıyor.

Karnede Sokk (3)

Okullardaki ŞÖKK Kimlerden Oluşur?

Resmi mevzuata göre ŞÖKK’te yer alabilecek kişiler şöyle;

(1) Sınıf/şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur.

(2) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır. İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir.

(3) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Kurulun başkanı, eğitim kurumu müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısıdır.

(5) Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri ile ilgili sınıfta/şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir.

(6) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(7) Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türleri ile sınıf ve şubelerine göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil ilgili tüm üyeler tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,

c) Derslerin öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,

ç) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilerin sınıf geçme ve sınıf tekrarı durumları,

d) Özel eğitim ihtiyacı olan/kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarısının artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar,

e) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlanma,

f) Okul çevre iş birliği,

g) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,

ğ) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,

h) Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yükseköğrenime yönlendirilmesi,

ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,

i) Öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi,

j) Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,

k) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,

l) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

Editör: Hakan Yılmaz