Ortak alanı kullanan herkesin alandaki kurallardan sorumlu olduğunu söyleyen Avukat Emir Akpınar, “Komşuluk belli bir alandaki taşınmazlarda oturanlar ve iş yeri olanlar ya da birbirine yakın taşınmazlardan yararlananlar arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir hukuk kavramıdır. Komşu sayılabilmek için taşınmazların bitişik olması şart değildir. Yargıtay içtihatlarına göre de bir kişinin etki mülkünü kullanmasının etki alanı içinde bulunan kimseler komşu sayılır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planına uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kar maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır. Bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte sorumlu olurlar. Söz konusu kanun maddesinde de açıkça anlaşıldığı gibi komşular mülklerini kullanırken birbirlerine saygılı davranmalı ve birbirine zarar verecek hareketlerden kaçınmalıdırlar. Bu kapsamda komşular apartmanda gürültü yapmamalı, diğer komşuları rahatsız edecek ve apartmanın huzurunu bozacak davranışlar sergilememelidirler” dedi.

Balkondan çırpılan kül tablası ve sofra bezinin ihlale örnek olarak gösterilebileceğini belirten Akpınar, “Komşuluk haklarını ihlal eden davranışlara gürültü yapmak, apartman içerisinde uygun olmayan maddeler kullanmak, bireysel ısınma sistemi olan binalarda kombiyi yakmamak, hatta balkondan aşağıya sofra, sigara külü dahi silkelemek ve atmak örnek olarak verilebilir. Kat Mülkiyeti Kanunu 18. maddesinde herhangi bir komşu tarafından ihlali halinde Kat Mülkiyeti Kanunu 33. maddesine göre hakları ihlal edilen komşular tarafından hakimin müdahalesi talep edilebilecektir. Bu konuda Yargıtay kararı incelenecek olursa, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1306 esas, 2018/348 karar sayılı kararında gürültü çıkaran ve komşuları rahatsız ederek kat mülkiyetinin 18. maddesini ihlal eden kişi hakkında kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak ve özellikle birbirlerini rahatsız etmemek ve yönetim plan hükümlerine uymakta karşılıklı olarak yükümlüdürler” ifadelerini kullandı.

Hakların ihlali durumunda hakim müdahalesinin talep edilebileceğini söyleyen Akpınar, sözlerine şöyle devam etti:

Ramazan Pidesi fiyatları açıklandı Ramazan Pidesi fiyatları açıklandı

“Buna göre mahkemece konusunda uzman bilirkişi kurulu ile mahalde inceleme yaparak, davalıların kullandığı bağımsız bölümleri esaslara uygun olarak kullanıp kullanmadığı ayrıntılı olarak saptanıp, aykırı kullanımının tespiti halinde alınacak önlemlerin neler olduğunun belirlenerek ve bu hususta davalara makul süre verilerek uyuşmazlığın çözülmesi gerekmektedir’ şeklinde karar verilerek kat maliklerinin taşınmazı kullanırken diğer komşuların hakkına saygı göstermeyerek haklarını ihlal eden kişi hakkında yargı yoluna başvurabileceği hüküm altına alınmıştır. Sonuç olarak komşular birbiri ile olan ilişkilerinde her türlü davranışta dikkat etmek zorundadır. Birbirlerine karşı kendilerinden beklenen özel yükümlülüklere uygun hareket etmelidirler. Aksi takdirde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddelerince hakimin müdahalesi istenebilecek ve alanında uzman bilirkişiler tarafından yapılacak incelemeler sonucunda da hakkı ihlal edilen komşu, hakkı ihlal eden komşuya karşı bir takım haklara sahip olabilecek.”